en

Sơ đồ tập đoàn

Hội đồng quản trị

Ông Trần Thọ Thắng Chủ tịch HĐQT
Ông Đinh Thanh Tâm Phó Chủ tịch HĐQT
Ông Quảng Trọng Sang Phó Chủ tịch HĐQT
Bà Phạm Thị Như Phượng Thành viên HĐQT
Ông Lê Trọng Ngọc Thành viên HĐQT
Ông Lê Trọng Tú Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Xuân Dũng Thành viên HĐQT
Ông Đinh Thanh Thảo Thành viên HĐQT độc lập
Ông Trần Văn Vinh Thành viên HĐQT độc lập

Ban tổng giám đốc

Bà Phạm Thị Như Phượng Tổng Giám đốc
Ông Trần Quốc Trưởng Phó Tổng Giám đốc trực
Ông Nguyễn Thanh Hồng Phó Tổng Giám đốc
Bà Trần Ngọc Hạnh Phó Tổng Giám đốc
Bà Trần Thị Mai Hương Phó Tổng Giám đốc
Ông Lưu Chí Thịnh Phó Tổng Giám đốc
Ông Trần Quang Vũ Phó Tổng Giám đốc
Ông Bùi Minh Tâm Phó Tổng Giám đốc